Digital kompetens och källkritik

Medie- och informationskunnighet

Att kunna finna och värdera information är inte bara viktigt för varje individ, utan också för att försvara vår demokrati mot starka krafter som hotar att förstöra den. Hur kan vi förbereda oss för dessa utmaningar? Genom att träna oss i medie- och informationskunnighet, MIK. MIK är Unescos samlingsbegrepp för en rad olika förmågor som behövs för att tryggt navigera i ett komplext medielandskap. 

 MIK handlar om att: 

  • Förstå mediernas roll i samhället
  • Kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • Själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier 

Genom att skapa material avsett för digital publicering stärks förstås den kommunikativa förmågan, en viktig nyckelkompetens enligt EU men genom att själv bli en avsändare av trovärdig information blir också själva informationsökningen viktig på riktigt. Att själv få testa att arbeta med journalistiska metoder och få tips från professionella journalister ger ökad förståelse för mediernas roll i samhället.

Den unga generationen har ibland kallats för ”digital natives”. De har växt upp med sin mobiltelefon. Att skapa och publicera innehåll på internet är en naturlig del av deras liv. Men studier har visat att detta inte är detsamma som att vara bra på att navigera i medielandskapet och använda det som en grund när det gäller att fatta beslut. (Thomas Nygren and Mona Guath).

Medie- och informationskunnighet är inte något som kommer naturligt för några av oss, det är något vi alla måste öva på hela tiden. Varför? För att medialandskapet ständigt förändras och utmaningarna kommer i nya skepnader. För att avsaknaden av dessa kunskaper är, som vi sett det senaste årtiondet farligt. Det öppnar dörrar för polarisering och bristande tillit och en försvagad demokrati.

Mobile Stories bygger på tanken att alla inte bara behöver utan också kan ha oerhört nytta av den kunskap som alltid har varit journalisternas expertområde. Vårt verktyg gör det möjligt att arbeta i ett redaktionellt sammanhang och tillämpa processerna i skolan som normalt hittas på en nyhetsredaktion. Denna process har vi förfinat för skolan med kamratgranskning, checkfrågor och redaktörens godkännande, tillsammans med de inbyggda guiderna – som hjälper eleverna och deras lärare eller bibliotekarie att steg för steg att skapa, granska och publicera material online. Det källkritiska förhållningssättet stärks. Genom att träna på detta i olika ämnen lär eleverna sig att ta ansvar för sina publiceringar samtidigt som de får möjlighet att uttrycka sig och nå ut till riktiga mottagare.

Läs här om kopplingen till läroplanen.

Ulla Carlsson, professor vid Göteborgs universitet och inne­havare av en Unesco­professur i yttrandefrihet, beskriver i stora drag det akuta globala behovet av MIK:

”Medvetenheten om denna fråga har aldrig varit så stor som nu. Behovet är akut överallt. Detta finns på agendan hos mer eller mindre alla länder.”

Mobile Stories metod beskrivs i kapitlet ”Best Practices” i Ulla Carlsson’s översikt av MIK-initiativ i Sverige. 2019 blev boken publicerad på engelska och distribuerad internationellt av Unesco. 

Mobile Stories finns också med i antologin ”Det demokratiska samtalet i en digital tid – en antologi om desinformation, propaganda och näthat”, utgiven av den statliga kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

Medie- och informationskunnighet (digital kompetens och källkritik i läroplanen) är också en förutsättning för att vi ska lyckas uppnå de globala målen eftersom tillgången på trovärdig information är avgörande för att vi ska kunna fatta välgrundade beslut för att uppnå en hållbar, fredlig värld.