Koppling till läroplan, MIK, Agenda 2030 och Barnkonventionen

 

Arbetet med Mobile Stories stärker elevernas medie- och informationskunnighet, MIK (digital kompetens och källkritik i läroplanen). Begreppet medie- och informationskunnighet definierar vad man behöver kunna utnyttja sina rättigheter i ett demokratiskt samhälle.

Enligt FN-organet Unesco handlar MIK om:

 1. Kunskap om medier och deras roll i ett demokratiskt samhälle
 2. Förmåga att finna, analysera och kritiskt värdera information.
 3. Förmåga att själv kunna skapa innehåll i olika former av medier. 

Genom Mobile Stories verktyg lär sig eleverna om medier och journalistiska metoder (1). Målet att själv bli en trovärdig källa för verkliga mottagare gör att diskussionen om källors trovärdighet hamnar i fokus (2). Att själv skapa innehåll i olika former av medier (3) är enligt Unesco en viktig byggsten i MIK.

Media and Information Literacy Curriculum for Teachers | Unesco

Medie- och informationskunnighet kan kopplas till samtliga globala hållbarhetsmål. Tillgång till bra information är avgörande för att vi tillsammans ska kunna fatta de välgrundade beslut som leder till en fredlig och hållbar värld.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling | Skolverket

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas är sedan 1 januari 2020 en en del av svensk lag.

I artikel 13 i barnkonventionen står:

• Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Barnkonventionen | UNICEF

Barnkonventionen i skolan | Skolverket

 

HÖGSTADIET

 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Ur ämnets syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor.

Genom undervisningen i ämnet ska eleven ges möjlighet att utveckla

 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Ur ämnets centrala innehåll:

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Arbetet med Mobile Stories sätter diskussioner om olika källors trovärdighet i fokus. Källkritiken genomsyrar stora delar av läroplanen i ämnet historia. 

Ur ämnets centrala innehåll:

 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
 • Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
 • Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Ur ämnets syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Ur ämnets centrala innehåll:

 • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetet med Mobile Stories ger eleverna möjlighet att utveckla förmågor, attityder och förhållningssätt som är centrala i flera ämnen i grundskolan. Här följer några av dessa:

 • Analysera
 • Kritiskt granska
 • Uttrycka ståndpunkter
 • Använda relevanta begrepp
 • Värdera ståndpunkter
 • Söka information och värdera dess trovärdighet och relevans

 

GYMNASIET

 

Ur ämnets syfte:

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Undervisningen i kursen samhällskunskap 1b ska behandla följande centrala innehåll:
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
 • Källkritik. Metoder att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Mobile Stories kan kopplas till ämnena Mediekommunikation och Medier, samhälle och kommunikation, för elever som väljer inriktningen Media på det samhällsvetenskapliga programmet.

Ur ämnets syfte:

 • Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.
 • Samhällets utveckling och digitalisering påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

  Mobile Stories hjälper elever att utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är centrala i flera ämnen på gymnasiet, som till exempel:

  • Diskutera
  • Argumentera
  • Värdera
  • Formulera
  • Reflektera
  • Analysera
  • Redogöra
  • Värdera källor kritiskt
  • Redovisa

   

  ÅRSKURS 4-6

   

  Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

  Ur ämnets syfte:

  Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare.

  Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
  • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
  • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

  Ur centralt innehåll:

  Beslutsfattande och politiska idéer

  Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

  Rättigheter och rättsskipning

  • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

  Information och kommunikation

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
  • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

  Granskning av samhällsfrågor

  • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
  • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett käll¬kri¬tiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

  Ur ämnets syfte:

  Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och
  • kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

  Centralt innehåll:

  Läsa och skriva

  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

  Texter

  • Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

  Språkbruk

  • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

  Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

   Arbetet med Mobile Stories ger eleverna möjlighet att utveckla förmågor, attityder och förhållningssätt som är centrala i flera ämnen i grundskolan. Här följer några av dessa:

   • Analysera
   • Kritiskt granska
   • Uttrycka ståndpunkter
   • Använda relevanta begrepp
   • Värdera ståndpunkter
   • Söka information och värdera dess trovärdighet och relevans